Vzor na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy na diaľku


v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.